A continuació, es pot descarregar i consultar l’informe d’auditoria independent sobre els comptes anuals abreujats el 31 de desembre de 2022. La Direcció de la Fundació és responsable de formular els comptes anuals amb l’objectiu d’expressar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la mateixa Fundació.

Comptes Anuals