La Fundació assumeix la transparència com un dels seus principis rectors que impregna l’actuació de l’organització en tots els seus nivells i, com a eix vertebrador de la seva política informativa, incorpora en la seva definició totes les recomanacions d’organismes nacionals i internacionals sobre la matèria.

El sistema de govern de la Fundació està compost per la normativa següent, que es pot descarregar i consultar:

Estatuts

Capítol I

Denominació, naturalesa i domicili

Article 1er

La Fundació que tindrà caràcter de privada i indefinida es denominarà “Fundació Privada Banc Sabadell”, i estarà subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Tindrà el domicili a Sabadell, Plaça de Sant Roc, núm. 20, que podrà ser traslladat a un altre lloc dins el terme municipal d’aquesta ciutat per acord del Patronat, complint les disposicions legals vigents.

Article 2on

La Carta Fundacional i aquests Estatuts així com els acords i les normes complementàries que puguin adoptar llurs òrgans de govern, seran les normes per les quals, juntament amb la legislació directament aplicable, haurà de regir-se l’activitat i la vida de la Fundació.

Article 3er

La Fundació gaudirà de plena capacitat jurídica i d’obrar, sense altres limitacions que les imposades expressament per les disposicions legals que siguin aplicables a aquesta classe de Fundacions, i les establertes en aquests Estatuts pel fet de l’atorgament de la seva Carta Fundacional en escriptura pública i la seva inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Capítol II
Finalitats fundacionals

Article 4t

La Fundació, que exercirà les seves funcions en l’àmbit de l’Estat i principalment a Catalunya, tindrà com a finalitat activitats dirigides al foment i la difusió de la cultura que s’assoliran mitjançant la realització d’activitats culturals de tot tipus relatives a la conservació del patrimoni, el foment de les arts i el pensament contemporanis, el patrocini de la cultura clàssica i la conservació del llegat cultural i recolzament a la cultura popular i el talent a través d’accions en  les  quals  l’objectiu principal és  identificar i  promocionar el  talent jove  o  en potència, els projectes innovadors d’artistes, joves científics i emprenedors.

La Fundació promourà iniciatives orientades al benestar i el progrés de la societat en general, i al seu accés al coneixement, tant cultural com científic, des d’una perspectiva global i multidisciplinar.

En l’esforç per complir la seva missió, la Fundació Banc Sabadell actua en els àmbits de la cultura, les arts, el coneixement científic i tècnic, social i humanístic, el talent i l’acció social com a forma d’ajudar al progrés de la societat.

La Fundació durà a terme els seus objectius a través de programes propis i en col·laboració amb institucions públiques i privades.

Article 5è

Per tal d’aconseguir les seves finalitats la Fundació es valdrà dels mitjans lícits que en cada cas cregui més adients.

Article 6è

Les regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals i per a la determinació dels eventuals beneficiaris seran establertes pel Patronat, amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones físiques o jurídiques que reuneixin les següents circumstàncies:

 1. Realitzin activitats dirigides al foment, difusió de la cultura i el talent.
 2. Sol·licitin la prestació o servei que la Fundació pugui oferir.
 3. Reuneixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat per cada convocatòria.

Capítol III
Patrimoni i gestió econòmica

Article 7è

El patrimoni de la Fundació quedarà vinculat a  l’acompliment de les finalitats fundacionals:

L’esmentat Patrimoni es compondrà:

 1. Del  capital  fundacional,  constituït  per  la  dotació  inicial,  segons  consta  en  la  Carta Fundacional.
 2. De tots els altres béns i drets que accepti i rebi la Fundació, a fi d’incrementar el capital fundacional.
 3. De tots els fruits, rendes i productes, i altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació, per qualsevol títol o concepte.

Article 8è

Els béns fructífers que integrin el patrimoni fundacional només podran ser alienats per reinvertir el producte que se n’obtingui en l’adquisició d’altres béns fructífers, o en els que serveixin per al millor acompliment de la finalitat fundacional.

Article 9è

Els béns que constitueixen la dotació de la Fundació podran ser destinats, amb caràcter permanent, a l’acompliment directe de les finalitats fundacionals en forma de immobles, instal·lacions o béns de natura moble, adequats per aquest compliment. Aquests béns només podran ser alienats a títol onerós i respectant les condicions imposades pels fundadors o aportants, excepte si el Protectorat ho disposés altrament per a un supòsit determinat.

Article 10è

Els exercicis econòmics començaran l’u (1) de gener de cada any i acabaran el dia trenta–u (31) de desembre, coincidint amb l’any natural.

El Patronat de la Fundació farà anualment l’inventari i formularà els comptes anuals de manera simultània amb data del dia de tancament del l’exercici econòmic, que reflecteixin la imatge fidel del patrimoni de la Fundació.

Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

 1. El Balanç de situació.
 2. El compte de resultats.
 3. El compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net.
 4. El compte d’estat de situació de fluxos d’efectiu, i
 5. La memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals, concretant el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han  rebut, i  també els  recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinar, si  n’hi ha,  i  les  societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

Els documents esmentats anteriorment han d’ésser aprovats pel Patronat dins dels sis (6) mesos següents a la data de tancament de l’exercici i signats pel secretari amb el vist-i-plau del president. La presentació dels comptes al Protectorat de la Generalitat de Catalunya ha de realitzar-se en el termini de trenta (30) dies a comptar de la seva aprovació pel Patronat, per mitjà de documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.

Aquests documents informàtics es lliuraran al Protectorat en suport digital o per via telemàtica, d’acord amb les condicions i els formularis que es determini segons reglament.

Article 11è

Els recursos anuals es compondran de:

 1. Les rendes que produeixi l’actiu.
 2. Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.
 3. Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat les quals, per tant, no hagin de ser incorporades al capital fundacional.
 4. Les aportacions rebudes del Soci Fundacional.

Article 12è

La Fundació ha de destinar com a mínim el setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals que obtenen al compliment dels fins fundacionals, i la resta s’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a incrementar-ne la dotació. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.

Article 13è

Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències i llegats, s’exigirà el vot favorable del Patronat amb la majoria qualificada establerta en l’article 30è dels Estatuts, i l’acompliment dels requisits legals aplicables.

Article 14è

La comptabilitat de la Fundació s’ajustarà a les normes de la comptabilitat general espanyola i a les exigències de la legislació fiscal aplicable. Es portarà el llibre diari, el llibre d’inventari i de comptes anuals i el llibre d’actes. La comptabilitat serà portada per la persona que designi el Patronat.

Capítol IV
Del govern de la Fundació

Article 15è

El govern i administració de la Fundació correspondrà al Patronat que es l’òrgan que ostenta la representació amb totes les facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

Article 16è

El Patronat és un òrgan col·legiat que estarà constituït per un mínim de tres membres
i un màxim de onze.
Seran patrons totes aquelles persones que siguin designades pel Patronat, per un període de
duració de 4 anys, i podran ser reelegits per períodes d’igual durada.
Els patrons podran ser cessats per acord del Patronat, pres amb la majoria qualificada prevista en
l’article 30è d’aquests Estatuts.
Els patrons que per qualsevol causa cessin com a tals, abans de finir el seu termini, podran ser
substituïts per acord del Patronat. El nomenat com a substitut ho serà pel temps que manqués al
substituït per complir el seu mandat. Podrà ésser però reelegit pels mateixos terminis establerts pels
altres membres del Patronat.
Tant els nomenaments com les reeleccions es faran a proposta del Consell d’Administració de
Banco de Sabadell, S.A., i els cessaments previ informe del mateix al Patronat.

Article 17è

Els membres del Patronat entraran en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec.

Article 18è

Els patrons no son retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici del seu dret a bestreta i al rescabalament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó de l’acompliment de la seva funció.

En qualsevol cas, els patrons que acompleixin tasques de direcció, de gerència o d’administració, diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró, poden ésser retribuïts per l’exercici d’aquestes activitats en el marc d’una relació contractual, en la que es determinin clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han d’ésser diferents de les pròpies del càrrec de patró. El nombre de patrons amb relació laboral o professional ha de ser inferior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament constituït.

Article 19è

Son facultats del Patronat entre d’altres:

 1. L’elecció de nous patrons en cas que en sigui augmentat el nombre, i també per cobrir les vacants que s’hi produïssin per qualsevol causa, d’acord amb els requisits establerts en aquests Estatuts i de conformitat amb el que disposi la legislació vigent.
 2. Les reeleccions i el cessament dels patrons.
 3. Crear òrgans de gerència i de direcció, nomenar les persones per ocupar-los i atorgar-los els poders corresponents.
 4. Els actes i negocis jurídics concernents a la representació i govern de la Fundació així com a la lliure administració i disposició de tots els béns que integren el seu patrimoni, rendes i productes i de l’exercici de tots els seus drets i accions, dins les disposicions estatutàries i legals.
 5. Aprovar els Comptes Anuals integrats pel balanç de situació, el compte de resultats i la memòria econòmica.
 6. Interpretar aquests Estatuts i establir les normes complementàries que siguin pertinents, d’acord amb la legislació vigent, així com resoldre totes les incidències legals que s’hi esdevinguessin.
 7. Acordar la modificació dels Estatuts, o bé la fusió, l’extinció o l’agregació a una altra Fundació; aquests actes no es podran executar sense l’aprovació del Protectorat.
 8. Decidir en relació amb el desenvolupament de les activitats de la Fundació, tot aprovant els programes d’actuació i l’aplicació dels ingressos.
 9. Vetllar pel bon acompliment de les finalitats fundacionals i aprovar totes aquelles normes que hom cregui necessàries per a la realització d’aquelles finalitats, tot interpretant la voluntat dels fundadors.
 10. I, en general, realitzar tots els actes, intervenir en negocis jurídics, i atorgar qualsevol contracte que fos convenient per a una millor administració i disposició de les seves rendes i béns; i per a l’exercici dels drets, accions i facultats que fossin procedents per a la mes adient realització i acompliment de les finalitats fundacionals.

Article 20è

El  Patronat  es  reunirà  obligatòriament  en  Junta  Ordinària  durant  el  primer semestre de cada any natural.

Es reunirà en Junta Extraordinària tantes vegades com  li sembli oportú al President, per iniciativa pròpia, i forçosament quan així ho sol·liciti la quarta part dels seus membres.

Article 21è

La convocatòria de les reunions correspondrà al President, i contindrà l’Ordre del Dia
de tots els assumptes que s’hauran de tractar a la reunió, fora dels quals no es podran prendre
acords vàlids. Les reunions es podran celebrar en qualsevol lloc on la Fundació exerceixi les seves
funcions socials.
La convocatòria es farà amb 7 dies d’antelació com a mínim.
El Patronat es podrà reunir per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació,
sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la
possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. En aquest cas, s’entendrà que la
reunió se celebra al lloc on es trobi el president.
Es podran adoptar acords sense reunió, incloent el d’aprovació dels comptes anuals, mitjançant
l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà,
sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del
vot i que se’n garanteixi l’autenticitat. En aquest cas, s’entendrà que l’acord s’adopta al lloc del
domicili social i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 22è

Correspondrà a la Junta Ordinària:

 1. L’examen  i,  si  s’escau,  l’aprovació  dels  Comptes  Anuals  de  l’exercici  anterior  que anualment haurà de formular el Patronat.
 2. Aprovar la memòria i determinar les activitats a desenvolupar durant l’exercici següent.
 3. Resoldre els altres assumptes que constin en la convocatòria.

Article 23è

En Junta Extraordinària hom podrà adoptar acords sobre totes les qüestions previstes a la convocatòria.

Article 24è

El Patronat podrà designar, d’entre els seus components, un President, un o més Vicepresidents i un Tresorer, els quals exerciran les seves funcions durant quatre anys, d’acord amb el previst a l’article 16è.

Serà també nomenat un Secretari, que assistirà a les reunions amb veu i, en el cas de que no sigui Patró, sense vot.

Si s’ha nomenat Director de la Fundació, aquest assistirà a les reunions amb veu i, en el cas de que no sigui Patró, sense vot.

Els altres Patrons tindran la condició de Vocals.

Article 25è

El President del Patronat, tindrà les facultats següents, sens perjudici de qualsevol altre que se li pugui atribuir expressament:

 1. Representar la Fundació
 2. Convocar les Juntes Ordinàries i Extraordinàries, de conformitat amb aquests Estatuts.
 3. Sotmetre a la Junta Ordinària els Comptes Anuals de l’exercici anterior.
 4. Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en els casos d’empat.
 5. I totes les altres que indiquen aquests Estatuts.

Article 26º

El Director General, en cas d’existir, serà l’encarregat de tota la gestió ordinària de la Fundació, tindrà les facultats següents sens perjudici de qualsevol altre que se li pugui atribuir expressament:

 1. Representar la Fundació, en tota classe d’actes institucionals en absència del President.
 2. Representar la Fundació en judici i fora d’ell, excepte en els casos en que el Patronat designi un altre representant especial.
 3. I totes les altres que indiquen aquests Estatuts.

Article 27è

De cada sessió del Patronat se n’aixecarà l’acta corresponent, que autoritzarà el Secretari amb el vist-i-plau del President o, en defecte seu, d’un Vicepresident. Així mateix, el Secretari lliurarà certificacions amb el vist i plau del President o, en defecte seu, d’un Vicepresident. Dites actes poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

El Secretari portarà el llibre d’actes on s’hi farà constar la llista d’assistència a cada reunió, la forma i el resultat de les votacions i el text literal dels acords que s’adoptin.

El Secrertari signarà els Comptes Anuals aprovats pel Patronat amb el vist-i-plau del President.

Article 28è

El Tresorer vetllarà per a que les quantitats que percebi la Fundació siguin ingressades a un compte corrent bancari o llibreta d’estalvi.

Els valors mobiliaris els dipositarà, en nom de la Fundació, en un establiment bancari.

Article 29è

Excepte en els casos en que aquests Estatuts exigeixin una majoria especial, les Juntes del Patronat quedaran vàlidament constituïdes i podran adoptar acords vàlids quan hi assisteixin personalment la  cinquena  part  dels  seus  components, amb  un  mínim  de  dos components, sempre que hi sigui present el President o el Vicepresident. Si no hi fos present el Secretari, n’acomplirà les funcions un dels patrons, expressament designat pels assistents.

Cada Patró tindrà un vot. Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots emesos.

Els Patrons hauran d’assistir personalment a les reunions del Patronat i en cap cas no podran delegar llur representació atès que l’exercici del càrrec és estrictament personal.

Les persones jurídiques s’hauran de fer representar en el Patronat per una persona física expressament facultada. Malgrat això, la persona que representi una Institució Pública, podrà delegar-ne la representació.

Article 30è

Serà necessari el vot favorable de la meitat més un dels membres del Patronat per:

 1. Els actes a què fa referència l’art. 13 d’aquests Estatuts.
 2. El cessament de patrons.
 3. Modificar els  estatuts, l’agregació o  fusió en  una  altre Fundació, l’escissió, extinció i liquidació, per a l’adopció d’aquests acords caldrà acomplir també els requisits previstos en la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 31è

Els patrons i les persones equiparables a ells, de conformitat amb l’article 312-9.3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la seva necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada.

Capítol V
Extinció

Article 32è

La Fundació només s’extingirà per la impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització de les seves finalitats, ja sigui per la pèrdua del patrimoni o per altres causes, o quan concorri qualsevol altre causa establerta en les lleis.

L’extinció de la Fundació serà acordada pel Patronat, el qual n’haurà de justificar la necessitat o conveniència, tenint sempre en compte la voluntat fundacional expressa o presumible.

Article 33è

Acordada l’extinció de la Fundació, amb el vot favorable de la majoria qualificada establerta en l’article 30è, els bens que integrin el Patrimoni seran destinats a l’entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi finalitats d’interès general, o privada sense ànim de lucre i amb finalitats anàlogues a les de la present Fundació que determini el Patronat, i que a la seva vegada sigui beneficiària del règim fiscal especial establert en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.